Časté dotazy

 

Co je Exkluzivní smlouva nebo-li Smlouva o výhradním zastoupení?
Exkluzivní nebo též výhradní zprostředkovatelská smlouva garantuje prodávajícím dodržení veškerých podmínek, zejména pak dohodnuté nabídkové prodejní ceny, jejíž výší může zprostředkovatel změnit jen za souhlasu prodávajících.


Adomus - reality jinak chápe exkluzivitu k dané nemovitosti jako odpovědnost vůči svému klientovi a předpoklad pro seriózní a profesionální řešení daného případu. Exkluzivita pro nás znamená povinnost se maximálně do svěřeného případu pracovně i finančně angažovat a postupovat tak, aby co nejdříve byl splněn uzavřenou smlouvou stanovený cíl.


Díky obchodní síti spolupracujících tipařů, kterých je díky našemu systému stále více a více v celé České republice je zajištěna velice rychlá prodejnost námi nabízených nemovitostí.


Drtivá většina zájemců o koupi nemovitosti nás žádá, abychom do naší nabídky dávali jen nemovitosti s exkluzivní smlouvou, protože nechtějí riskovat ztrátu času, finančních prostředků a nezajímají je nabídky, které jsou nabízeny všude a za různé ceny.


 
Jaké jsou výhody exkluzivní smlouvy - z pohledu prodávajícího?
Žádná realitní kancelář (dále jen RK) se nevěnuje plně zakázce, kterou nemá smluvně - exkluzivně ošetřenou, tzn. 100% pod kontrolou. Tato skutečnost se projevuje i ve vynaložených nákladech na reklamu zakázky. Pokud se prodeje ujímá více RK, může se stát, že svým přístupem věrohodnost prodeje nemovitosti znehodnotí. Při neexkluzivní smlouvě se nabízená nemovitost objevuje na stejných inzertních místech s často odlišnou cenou a někdy i odlišnými údaji o nemovitosti, což budí v kupujících pochybnosti o regulérnosti obchodu. Rozhodně neplatí, že čím více realitních kanceláří nemovitost inzeruje, tím rychleji a za vyšší cenu se objekt prodá. Exkluzivní smlouvy prodávajícím garantují cenu a zmenší kupujícím možnost smlouvat. Při spolupráci s námi, navíc poskytujeme zákazníkovi online přístup do našeho vlastního informačního systému, kde ho v reálném čase a nezkresleně informujeme o průběhu realizace jeho obchodního případu.

 

Jaké jsou výhody exkluzivní smlouvy - z pohledu kupujícího?
Pokud kupující realizuje prohlídku nemovitosti, která není pod exkluzivní smlouvou, může dojít k nepříjemným situacím kdy se prohlídky účastní více RK a střetává se na místě více zájemců. V okamžiku zablokování nemovitosti nemá kupující záruku, že po dobu blokace a vyřizování financování dané nemovitosti neproběhne u jiné RK prodej nemovitosti, tak zbytečně přijde o nemovitost, kterou si vybral a zároveň přichází o peníze, které vynaložil na získání úvěru (odhad pro banku a poplatek za zpracování úvěru, hypotéky).


 
Jaké jsou výhody exkluzivní smlouvy - z pohledu partnera (tipaře) Adomus - reality a finance jinak?
Při realizaci vyplácíme tipaři 7-10 % z provize pro RK. Výhodou pro klienta/prodávajícího, je tedy být tipařem Adomus - reality jinak. Tipař může realizaci obchodního případu sledovat v aplikaci v rámci svého vlastního profilu.
 

Na co dávat pozor při koupi pozemku?

Především je nutno ověřit právní vztahy ke kupovanému pozemku, tj. zda je prodávající dle výpisu z katastru nemovitostí skutečně vlastníkem pozemku, který prodává, a zda na pozemku neváznou nějaká práva ve prospěch třetích osob, zejména věcná břemena, zástavní či předkupní práva. Dále by měl být podle výpisu z katastru nemovitostí a příslušného územního plánu prověřen charakter pozemku a možný způsob jeho využití, tj. zda se jedná o stavební pozemek či zda může být na pozemku postaven rodinný dům či komerční objekt. V neposlední řadě by pak měla být věnována pozornost přístupu ke kupovanému pozemku (podle geometrického plánu by tedy mělo být zjištěno, zda je k pozemku volný přístup), faktickým vadám pozemku, jako ekologické zatížení či geologické podloží, jakož i územnímu plánu týkajícímu se okolí pozemku, zejména s ohledem na to, zda v okolí nemá být provedena např. výstavba silnice nebo továrny.
 

Jaké jsou povinné náležitosti smlouvy o převodu nemovitostí?

Smlouva o převodu nemovitostí by měla kromě určení smluvních stran obsahovat minimálně řádnou identifikaci předmětné nemovitosti, která by měla odpovídat údajům v katastru nemovitosti, a výši kupní ceny. S ohledem na skutečnost, že katastrální úřad v rámci řízení zkoumá, zda jsou ve smlouvě skutečně obsaženy písemné projevy vůle osob ve smlouvě uvedených, je žádoucí podpisy na smlouvě ověřit u notáře.
 

Jsem ženatý/vdaná. Mohu koupit nemovitost do svého výlučného vlastnictví?
Ano, je to možné. Takového výsledku lze dosáhnout zúžením zákonného rozsahu společného jmění manželů, k němuž je zapotřebí notářského zápisu. Zúžení rozsahu společného jmění manželů lze přitom provést nejen u majetku, který bude nabyt v budoucnu (tj. zúžení před koupí nemovitosti), ale i u majetku, který je již součástí společného jmění manželů (tj. zúžení provedené poté, co byla nemovitost nabyta do společného jmění manželů). Další možností, jak může jeden z manželů nabýt nemovitost za trvání manželství do svého výlučného vlastnictví, by byl například majetek získaný děděním nebo darem pouze jednomu z manželů.
 

Jakým způsobem lze ověřit, že existuje volný přístup ke kupované nemovitosti?

V případě koupě domu je třeba v prvé řadě ověřit, zda předmětem koupě je i pozemek, na kterém dům stojí a pozemek okolo domu. Z geometrického plánu, který lze získat na katastru nemovitostí, je pak třeba zjistit, zda pozemek přiléhá k veřejné komunikaci, případně zda je zajištěn přístup přes jiný vedlejší pozemek prostřednictvím věcného břemene cesty.
 

Jaké lhůty má katastrální úřad k vyřízení návrhů?

V řízení před katastrálním úřadem se aplikují obecné lhůty pro rozhodnutí stanovené správním řádem, které činí obecně 30 dnů a ve zvlášť složitých případech 60 dnů. V případě, že v této lhůtě nelze vzhledem k povaze věci rozhodnout, může ji odvolací orgán na žádost orgánu, který rozhoduje, přiměřeně prodloužit. Je však nutno upozornit, že v praxi, zejména pak v Praze, jsou obecné lhůty uvedené výše často překračovány.