Slovník pojmů

Adomus - reality jinak

Projekt je postaven na pevných základech CO děláme, JAK to děláme, PROČ to děláme. O těchto základech jsme absolutně přesvědčeni a rádi Vás s nimi seznámíme. 

  
Adomus - finance jinak
Projekt je postaven na pevných základech CO děláme, JAK to děláme, PROČ to děláme. O těchto základech jsme absolutně přesvědčeni a rádi Vás s nimi seznámíme.


Akontace

Minimální částka, kterou je třeba vložit na účet stavebního spoření k získání překlenovacího úvěru. Udává se v procentech z cílové částky.


Anuita

Pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků, mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady jistiny. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo odkupu domu.


Bankovní záruka

Uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu listiny v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, jež by byl oprávněn uplatnit dlužník a plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znamená závazek, jenž by mohl být úvěrem.


Bonita

Schopnost klienta žádajícího o úvěr, případně i ručitele, tento úvěr splatit.


Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)

Mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, územní celek se stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným označením, který vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území. Číslice 1 = příslušnost ke klimatickému regionu, 2 a 3 = příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, 4 = kombinace svažitosti pozemku a jeho orientace ke světovým stranám, 5 = kombinace hloubky a tvarovosti půdního profilu.


Budova

Nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, která musí mít nejméně dva uzavřené samostatné užitkové prostory (s výjimkou hal), je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Za budovu lze rozhodnutím vlastníka považovat také sekce se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.


Budova rozestavěná

Budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. U typu budovy, kde se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.


Byt

Místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení.


Byt rozestavěný

Místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.


Byt ve vlastnictví

Byt vyčleněný jako jednotka podle zák. č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, která je zapsaná v katastru nemovitostí.


Číslo evidenční

Číslo, kterým se označují budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (zahradní domky, rekreační objekty apod.).


Číslo orientační

Číslo domu usnadňující orientaci v ulici apod. (modré číslo).


Číslo parcelní

Je číslo, kterým je označena parcela v katastrálním území. Parcelní číslo ve tvaru zlomku se skládá z kmenového čísla a z čísla poddělení. Parcely se v každém katastrálním území označují čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku.


Číslo popisné

Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo).


Depozitum

Vklad v peněžním ústavu.


Dluhopis

Cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluhopisy, s výjimkou státních dluhopisů, se vydávají na základě státního povolení.


Dokumentární akreditiv

Standardní bankovní produkt zajišťující prodávajícím obdržení kupní ceny a kupujícím zaplacení kupní ceny tehdy, až prodávající splní povinnosti uvedené v akreditivu.


Dražba

Veřejný prodej, při němž se nabízí věc ke koupi většímu počtu osob. Tato věc je prodána udělením příklepu tomu, kdo nabídne více, jestliže se součastně zaváže, že splní podmínky pro tento prodej stanovené.


Dražba dobrovolná

Je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (movité, nemovité věci atd.). Vlastníkem může být o oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění podle zvláštního právního předpisu, takže navrhovatelem dražby může být i likvidátor nebo správce konkursní podstaty.


Dražba nedobrovolná

Je prováděna na návrh dražebního věřitele. Dražebními věřiteli jsou dle zákona věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem, omezením převodu nemovitostí nebo právem zadržovacím. Dražba je prováděna i v případě, že pohledávka dražebního věřitele není potvrzena pravomocným soudním rozhodnutím.


Dražební jistota

Podmínkou účasti dražby je složení peněžních prostředků nebo bankovní záruky, jejíž výši a termín, do kterého musí být složena dražebníkovi, stanoví dražební vyhláška. Nevydraží-li účastník dražby předmět dražby, je dražebník povinen dražební jistotu bez zbytečného odkladu vrátit účastníkovi.


Dražební vyhláška

Vyhláška, na základě které dražebník vyhlásí konání dražby, v níž je uvedeno kdo je dražebníkem, datum a místo konání dražby, popis předmětu dražby, o jakou dražbu se jedná, datum a místo konání prohlídek, nejnižší podání, minimální příhoz, výši, způsob uhrazení ceny dosažené vydražením, lhůtu pro složení dražební jistoty, podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.


Dražebník

Dražebníkem může být fyzická osoba zapsaná v živnostenským rejstříku, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nebo také příslušný orgán státní správy.


Drobné stavby

Jsou stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2 a výška 4,5 m, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výška 5 m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodních děl.


Druhy pozemků

Zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy, zahrady, orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy.


Družstevní byt

Byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.


Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví

Budova, která je na základě prohlášení vlastníka domu rozčleněna na samostatné bytové a nebytové jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb (zákon o vlastnictví bytů), kde jsou vyčleněny společné části domu a určen spoluvlastnický podíl vlastníků jednotek na společných částech domu, pozemku, střechy popř. výtahu. Bytové a nebytové jednotky jsou samostatně vedeny na listu vlastnictví.


Evidence nemovitostí

Soupis a popis vybraných nemovitostí používaný před katastrálním zákonem, který se vedl v letech 1964-1992 dle zákona č. 22/1964 Sb. Nemovitosti byly geometricky zobrazeny na pozemkových mapách.


Exekuce (nucený výkon rozhodnutí) prodejem nemovitostí

Vynucené splnění povinnosti k zaplacení peněžité částky spočívající v tom, že soud (popř. exekutor) v dražbě prodá nemovitost povinného (dlužníka) a z výtěžku se uspokojí pohledávka oprávněného (věřitele).


Exekuce (nucený výkon rozhodnutí) zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech

Soud zřídí na návrh oprávněného (věřitele) zástavní právo na nemovitostech povinného (dlužníka). Tento postup vlastně nesměřuje k přímému uspokojení pohledávky, nýbrž k jejímu zajištění. Věřitelova výhoda je v tom, že jeho pohledávka se stane zajištěnou zástavním právem.


Extravilán

Nezastavěná část území obce (resp. jejího katastrálního území), nacházející se mimo intravilán.


Fixační období

Období, během kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází z pravidla k její změně.


Fixní úroková sazba

Sazba stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutý časový úsek (většinou na 1, 3, 5 nebo 10 let).


Fond oprav

Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného Katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jednotky, neboť i výše uvedený podíl je sestaven dle tohoto ukazatele. Fond oprav je určen k údržbě a opravám společných částí domu, většinou jsou z něj hrazeny i jiné poplatky, jako např. daně z nemovitosti, pojištění budov a jiné poplatky, jejichž podíl nebo rozúčtování je prováděno stejným způsobem jako tvorba fondu oprav.
 
Franchisant, franchisee, mn. číslo franchisees 
Je to franchisingový příjemce, na franchisorovi právně a finančně nezávislý podnikatel, který provozuje franchise.

Franchise

Licence opravňující franchisee (franchisanta) k provozování obchodní činnosti v souladu s koncepcí franchisora.

Franchising

Je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádějí na trh výrobky, služby nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků franchisora a jeho franchisee. Franchisor (poskytovatel) zaručuje svým franchisantům (příjemcům) právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.Toto právo franchisanty opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy (ochrannou známku, servisní známku, jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém) v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora. Některé společnosti podnikající a používající obchodní metodu franchisingu v České republice ( Eta, Barum, Potrefená Husa, Mc Donald's, Ikea, Adidas, Subway, Bushman, Adomus, Segafredo, Pizza Hut, KFC, Hudy sport, Hertz, Best Western, Levis....a další).

Franchisingová siť
Obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisee.

Franchisingová smlouva
Dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a jeho franchisees.

Franchisingový balík
Souhrn práv a dalších služeb poskytovaných franchisorem umožňující jeho franchisees provozvat franchise.

Franchisor
Je to franchisingový poskytovatel, je podnikatel, poskytující franchise svým franchisees.

Geometrické určení nemovitosti a katastrálního území
Určení tvaru, rozměru, hranic nemovitosti a katastrálního území.


Geometrický plán

Technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.


Hypoteční banka

Banka specializovaná na poskytování hypotečních úvěrů.


Hypoteční zástavní listy

Dluhopisy, jež mají ve svém označení hypoteční zástavní list a jejichž hodnota, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů, případně náhradním způsobem (v České republice). Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka, která je k této činnosti oprávněna. Pro řádné krytí hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů nepřevyšující 70% ceny zastavených nemovitostí.


Identifikace parcel

Je veřejnou listinou pro porovnání zápisu a zákresu stejné nemovitosti (nebo skupiny skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí). Není-li ztotožnění parcel možné, identifikaci nelze provést bez vytyčení hranice pozemku v terénu a bez vyhotovení geometrického plánu.


Inkasní způsob placení

Inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za elektřinu, plyn apod, musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, že jeho účet může být inkasován (viz - svolení k inkasu). Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet (viz - příkaz k inkasu). Příkaz příjemce, který nebyl bankou plátce proveden (z důvodu chybějícího svolení k inkasu, nedostatečného limitu uvedeného ve svolení, či kvůli nedostatečnému krytí na účtu plátce) je označován jako odmítnuté inkaso.

 

Intravilán

Část územní obce (resp. jejího katastrálního území), která je z větší části zastavěna.


Jednotka

Je byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu.


Jiný oprávněný

Osoba, která je oprávněna z práva, které se zapisuje do katastru nemovitostí.


Jistina, úvěrová jistina

Nominální částka poskytnutého úvěru nebo-li nesplacená část poskytnutého úvěru, ze které se počítají úroky.


Katastr nemovitostí

Soubor údajů o nemovitostech, obsahující jejich soupis a popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.


Katastrální mapa

Polohopisná mapa velkého měřítka (do 1 : 5 000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Budovy se v katastrální mapě zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu, pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic a označují se parcelními čísly. Katastrální mapy jsou vyhotovené buď v dekadickém měřítku nebo digitálně.


Katastrální území

Místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.


Kolaudace

Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy, a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.


Komplexní pozemková úprava

Činnost, při které se uspořádají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, a dále se pozemky prostorově a funkčně upravují, slučují nebo dělí. Zabezpečuje se přístupnost k pozemkům a vytvářejí se podmínky k ochraně půdního fondu, zvelebení krajiny, zúrodnění, hospodaření a ke zvýšení ekologické stability.


Kopie katastrální mapy

Obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprograficky nebo počítačově, jež je veřejnou listinou.


Kupní smlouva

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě. Musí mít u nemovitostí písemnou formu a musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.


List vlastnictví

Veřejná listina, vydaná katastrálním úřadem, která osvědčuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině jsou zapsány údaje např. katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických práv a o nabývacích titulech k nemovitosti.


Mezanin

Název pro podlaží mezi přízemím a 1.patrem.


Mezonet

Název pro byt ve dvou a více úrovních.


Mimořádná splátka

Splátka určená ke snížení jistiny úvěru nad stanovený plán splácení. Nezapočítává se do pravidelných splátek, tzn. i v měsíci, ve kterém je zaplacena mimořádná splátka, je nutné zaplatit pravidelnou splátku. Je třeba ji oznámit předem.


Minimální měsíční splátka

Nejnižší částka, kterou je třeba měsíčně splácet úvěr.


Nabývací titul

Listina, na základě které osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti (kupní smlouva, smlouva o převodu, dědická smlouva, darovací smlouva atd.).


Nájem (nájemní smlouva)

Vztah spočívající v tom, že pronajímatel (vlastník věci) přenechává za úplatu (NÁJEMNÉ) nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval. Základ právní úpravy nájmu tvoří ustanovení občanského zákoníku. Zvláštními druhy nájmu upravenými speciálními ustanoveními jsou např. Nájem bytu,nebytových prostor (zák. č. 116/1990 Sb.), Nájem podniku (zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník). Zvláštním druhem nájmu je i leasing.


Nájem bytu

Je specifický vztah, který je zákonem chráněn. Ochrana spočívá zejména v tom, že pronajímatel může udělit výpověď z nájmu bytu jen z důvodů uvedených v zákoně. Písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci. V písemné výpovědi pronajímatele musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta, poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu, a pokud nájemci podle tohoto zákona přísluší bytová náhrada, závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu. Podrobnosti tohoto složitého komplexu vztahů stanoví Občanský zákoník.


Nájemní smlouva

Smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc (, aby ji ve sjednané době užíval.


Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Žádost prodávajícího a kupujícího, převádějícího a nabyvatele, směřovaná katastrálnímu úřadu, aby na základě uzavřené smlouvy zahájil řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.


Nebytový prostor

Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení, nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.


Nebytový prostor rozestavěný

Místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor, určený k jinému využití než pro potřeby bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.


Nemovitost

Pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (Občanský zákoník). Předmětem katastru nemovitostí jsou všechny pozemky, vybrané nadzemní budovy spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.


Parcela

Ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem.


Parcela pozemková

Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou. Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.


Parcela stavební

Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou.


Plomba

Zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem P před označením nemovitosti v oddíle BLV.


Podílové spoluvlastnictví

Více vlastníků nemovitosti, kde každý z nich má ideální podíl.


Podlahová plocha bytu

Nebo rozestavěného bytu je podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu.


Podlahová plocha nebytového prostoru

Podlahová plocha nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru je podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem, do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru.


Podnájem

Na základě podnájemní smlouvy a se souhlasem pronajímatele nájemce přenechává za úplatu podnájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. družstevní byt).


Podnik

Není čistě realitní pojem, transakce s podnikem však takřka vždy nakládání s nemovitostmi zahrnují. Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.


Pohledávka

Představuje nárok věřitele na plnění ze strany dlužníka.


Pojištění zástavy

U hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření peněžní ústav vyžaduje kromě zástavy nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu i její samostatné pojištění.


Pozemek

Je individualizovaná část zemského povrchu, bez ohledu na substrát (zemědělská půda, zastavěná plocha, vodní toky apod.) a je to část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo katastrálního území, hranicí vlastnickou, držby, druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemku. STAVEBNÍ PARCELA je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří a POZEMKOVÁ PARCELA je pozemek, který není stavební parcelou.


Právní subjektivita

Způsobilost mít práva a povinnosti.


Předhypoteční úvěr, stavební úvěr

Úvěr poskytnutý na účely, které umožňuje jeho pozdější přeměnu na hypoteční úvěr.


Privatizace

Proces převodu státního majetku na soukromý, často formou prodeje.


Prohlášení vlastníka

Jednostranný právní úkon vlastníka domu, vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb (zákon o vlastnictví bytů).


Promlčení

Znamená, že právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v tomto zákoně stanovené. K promlčení soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat. Promlčují se všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického.


Pronájem

Na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. byt v osobním vlastnictví).


Půda nezemědělská

Půda využívaná k nezemědělským účelům, svým složením nevhodná k obdělávání (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy).


Půda zemědělská

Půda určená k zemědělskému obdělávání.


Refinancování

Zpětné proplacení již proinvestovaných prostředků (stávajícího úvěru,hypotéky který jž máte).


Rozestavěný nebytový prostor

Je místnost nebo soubor místností, určených v souladu se stavebním povolením k jiným účelům než k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.


RPSN - roční procentní sazba nákladů

RPSN představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.


Ručení

Ručitelský subjekt na sebe jednostranným písemným prohlášením bere povinnost uspokojit pohledávku věřitele z úvěrového vztahu v případě, že tak neučiní dlužník.


Ručitel (spoludlužník)

Fyzická nebo právnická osoba, která je povinována uhradit dlužníkův závazek (dluh) věřiteli, pokud tak z různých důvodů neučiní sám dlužník.


Smlouva o převodu

Smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí mít pro nemovitosti písemnou formu a musí obsahovat identifikaci převádějícího, nabyvatele a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném převodu (kupní smlouva musí obsahovat kupní cenu).


Snímek katastrální mapy

Obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprograficky nebo počítačově, jež je veřejnou listinou.


Splatnost

Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.


Splátka

Pravidelná platba účastníka úvěru. Její výši stanovuje smlouva o úvěru.


Společenství vlastníků jednotek

Je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první. Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy.


Společné části domu

Mezi společné části domu patří zejména:veškeré svislé rozvody,vody,odpadu,plynu,elektrické energie,STA,obvodový plášť budovy,fasáda,střecha,další společné prostory - chodby,schodiště,sklepní prostory,sušárna,mandlovna,prádelna.


Společné jmění manželů (SJM)

Majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.


Spoludlužník

Fyzická nebo právnická osoba, která je smluvně zavázána podílet se na splácení dluhu spolu s dlužníkem. V úvěrové smlouvě může být zavázáno i více spoludlužníků.


Spoluvlastnictví

Znamená, že věc může být v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků. Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné.


Spolužadatel

Partner, rodinný příslušník, kamarád, známý, který s Vámi žádá o hypotéční úvěr.


Spotřební úvěr

Je určen fyzickým osobám a domácnostem k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby a k zaplacení určitého druhu služeb (studium, dovolená atd.).


Stavební spořitelna

Je samostatný peněžní ústav, který nemůže s vklady klientů podnikat ani provádět spekulativní obchody, vklady musí ukládat u spolehlivých peněžních ústavů a může nakupovat jen likvidní státní papíry.


Stavební úvěr

Překlenovací úvěr poskytnutý na zahájení a dokončení stavby, zajištěný zástavním právem k pozemku a pojistkou, který po dokončení a kolaudaci stavby je splácen z řádného hypotečního úvěru jištěným dokončenou stavbou a pozemkem.


Stvrzenka

Doklad o převzetí finanční částky.


Termínovaný vklad

Obvykle zaokrouhlený jednorázoví vklad vkladatelem, který se během smluvně dohodnutého období nemění a dispozice s uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.


Tip

Doporučení, informace o prodeji, pronájmu, poptávce na koupi nebo pronájem nemovitostí v ČR, dále pak poptávce po hypotečním úvěru či jiném finančním produktu, a to včetně kontaktu na prodávajícího / poptávajícího, dodaná tipařem jednoduchou formou  (aplikace Adomus, SMS, e-mail, telefon).


Tipař

Fyzická nebo právnická osoba, která doporučuje (formou aplikace Adomus, SMS, e-mail, telefon) za předem dohodnutou provizi informace do systému Adomus - reality a fiance jinak, o prodeji, pronájmu, poptávce na koupi nebo pronájem nemovitostí v ČR, dále pak po poptávce po hypotečním úvěru či jiném finančním produktu, a to včetně kontaktu na prodávajícího / poptávajícího. To vše za předem dohodnutou provizi dle veřejně dostupných platných podmínek.


Úroková sazba

Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s částkou.


Úvěrový příslib

Písemný závazek banky, že klientovi za splnění dohodnutých podmínek poskytne v budoucnu úvěr.


Úvěrový účet

Účet, na kterém banka eviduje průběh čerpání a splácení úvěru.


Věcné břemeno

Omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Nejčastějším věcným břemenem je věcné břemeno průchodu nebo průjezdu přes cizí pozemek. Věcná břemena vznikají nejčastěji písemnou smlouvou, na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona.


Věřitel

Fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvní dohody o půjčce či úvěru poskytne dlužníkovi finanční plnění.


Vklad

Druh zápisu práva k nemovitosti, na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu práva, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí.


Vydržení

Způsob nabytí vlastnického práva spočívající u nemovitosti v tom, že oprávněný držitel (ten, kdo je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu nemovitost patří) má nemovitost v držbě (nakládá s ní jako s vlastní) nepřetržitě po dobu 10 let. Nelze tak nabýt věci (tj. ani nemovitosti), které nemohou být předmětem vlastnictví nebo takové, které mohou být jen ve vlastnictví státu nebo zákonem určených právnických osob. Do vydržecí lhůty se započítává doba, po kterou měl věc v oprávněné držbě právní předchůdce.


Výměra parcel

Je plošný obsah průmětu hranic pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Výměra parcely není závazným údajem katastru nemovitostí pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí a její velikost vyplývá z geometrického určení pozemku. Zpřesněním výměry parcely nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku. Výměra parcely se určuje na celé čtvereční metry a povoleným násobkem je hektar.


Založení řízení

Zahájení řízení o povolení vkladu či provedení záznamu.


Zaplombování

V katastru nemovitostí (na Listu vlastnictví) je vyznačena plomba (velké písmeno P) u nemovitosti, jíž se týká podaný návrh . To má mimo jiné každého zájemce o nemovitost, který si prohlédne List vlastnictví upozornit, že se údaje v katastru (například o vlastnictví ) mohou změnit.


Zástava- zástavní hodnota (LTV)

Hodnota nemovitosti, která je stanovena odborným znalcem (odhadcem) nebo-li majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.


Zástavce (Zástavní věřitel)

Osoba, která svým majetkem zajišťuje plnění dlužníka. Zástavce a dlužník mohou, ale nemusí být osoby totožné.


Zástavní právo

Vzniká na základě smlouvy a slouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru). V případě nesplnění podmínek vyplývajících ze smlouvy (např. splátky) je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené (např. nemovitosti).


Závazné údaje katastru nemovitostí

Pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název katastrálního území a geometrické určení katastrálního území.


Zjednodušená evidence parcel

Je evidence zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu nejsou znatelné, protože tyto pozemky byly např. sloučeny do velkých půdních celků. Tato evidence je vedena v rámci katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem s využitím dokumentace bývalého pozemkového katastru, pozemkové knihy, přídělového řízení atd.


Způsob ochrany nemovitostí

Popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje u jednotlivých nemovitostí ochrana (přírodní léčebné lázně, léčivé zdroje, památkově chráněné nemovitosti, památkové zóny, pozemky určené k plnění funkce lesa, vodní díla a vodní zdroje atd.).


Způsob využití nemovitosti

Popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje podrobnější způsob využívání jednotlivých druhů pozemků, budov a jednotek.


Zůstavitel

Zemřelá osoba, jež zanechala majetek, který se v rámci dědického řízení dědí.