Zákon o realitním zprostředkování

 

Dne 3.3.2020 nastala účinnost zákona č. 39/2020, o realitním zprostředkování, který vyšel ve sbírce zákonů dne 17.2.2020.

 

Znění zákona můžete najít přímo ve Sbírce zákonů České republiky v aplikaci Ministerstva vnitra České republiky a to např. na odkazu https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=39/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

 

V Adomus – reality jinak zákon velmi vítáme. Ačkoliv není úplně dokonalý a zákonodárci by mohli ještě více reflektovat odbornou praxi a procesy při realitních transakcích, přesto určitě přispěje ke zkvalitnění služeb pro klienty a zvýšení odbornosti a reputace realitních makléřů a realitních kanceláří.

 

Jaké novinky nám zákon o realitním zprostředkovatelů přináší?

 

Realitní činnost již není volnou živností

Doposud mohl vykonávat realitní činnost každý, kdo měl živnostenské oprávnění. Nyní se realitní činnost stává živností vázanou, kdy realitní zprostředkovatelé musí prokázat například odbornou způsobilost. A to ve stanovených lhůtách doložením buď dosaženého vysokoškolského vzdělání v oborech právo, ekonomie, stavebnictvím, nebo doložením minimálně tří leté praxe, nebo úspěšným absolvováním zkoušky pro kvalifikaci „Obchodník s realitami“.

 

Povinné pojištění

Nově musí mít také každý zprostředkovatel pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytování odborných služeb. A to do výše 1.750.000Kč pro jednu pojistnou událost a 3.500.000Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v roce. Jedná-li se o osobu jednající jménem realitního zprostředkovatele, např. realitní makléř působící pod značkou realitní kanceláře, jsou tyto limity poloviční.

 

Zprostředkovatelské smlouvy v písemné formě

Zákon o realitním zprostředkování ukládá realitnímu zprostředkovateli povinnost uzavřít s klientem zprostředkovatelskou smlouvu v písemné formě. Nebude-li písemná forma dodržena, předpokládejme tedy třeba dohodu ústní, jedná se o stav, kdy prakticky žádná dohoda neexistuje. Zákon také udává další parametry (např. délka smlouvy max. 6 měsíců) a podmínky, co má taková smlouva obsahovat a co má být její přílohou.

 

Pravidla pro úschovu finančních prostředků

Doposud nebyla pravidla pro poskytování úschovy finančních prostředků realitními zprostředkovateli nijak regulována či nastavena. Nebylo tak výjimkou, že peníze byly v průběhu transakce na účtech realitních kanceláří. Může tomu tak být i nadále, bude-li si to klient výslovně přát. V tomto případě jsou již však nově nastaveny kvalitní postupy a mechanismy, které úschovu v realitní kanceláři resp. u realitního zprostředkovatele dostávají prakticky téměř na úroveň úschovy advokátní či notářské.

 

Zákon o realitním zprostředkování se připravoval několik let a buďme vděční, že jej máme alespoň v této podobě. V Adomusu jsme si vždy zakládali na kvalitě, transparentnosti a dobrých a dlouhodobých vztazích s klienty, proto zavedení zákona vítáme. I když podmínky i nad rámec zákona jsme vůči sobě vyžadovali vždy. Proto i nadále budeme v budování proklientského trendu CO, JAK, PROČ pokračovat.

 

Zákonné změny, platné od dnešního dne, přispějí ke zkvalitnění realitního prostředí. Věříme, že s každou další novelou a úpravou jednotlivých paragrafů zákona se budou podmínky ještě zlepšovat.

Za Adomus - reality jinak
Matouš Kozumplík